Plandiv

Author's details

Date registered: March 10, 2015

Latest posts

  1. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขตและวิทยาลัย — May 24, 2018
  2. อบรม — April 24, 2018
  3. แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์) — March 30, 2018
  4. แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะส่วนกลาง) — March 29, 2018
  5. ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด — March 28, 2018

Author's posts listings

May 24

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขตและวิทยาลัย

 

Apr 24

อบรม

Mar 30

แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์)

แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์) เรื่อง  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ้างถึงบันทึกข้อความ กองแผนงาน ที่ ศธ 6100.6/ว14  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561  

Older posts «