‘มจร’เร่งระดมทุนจัดตั้ง‘กองทุนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา’

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 205 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ ดร.อโณมา วิจิตรวิกรม พร้อมด้วยคณะได้ประชุมหารือในเรื่องกิจการการดำเนินงานของ มจร ปรารภเหตุปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มีงบประมาณในการบริหารจัดการค่อนข้างจำกัด ในขณะที่การศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์สามเณรกลับเจริญก้าวหน้าตามลำดับ มหาวิทยาลัยมีสถาบันสมทบใน 6 ประเทศที่ทวีปยุโรป และเอเชีย ในประเทศมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ที่เรียกว่าเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ใน 47…

ประชุมกองแผนงาน 14 กย 61

 ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 พระเมธีธรรมาจารย์ สรุปนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี พระราชปริยัติกวี -แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน -ขึ้นเงินเดือนบุคลากรเสร็จก่อน 30 กันยายน -รายงานประจำปีเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 31 ตุลาคม -รายงานสภามหาวิทยาลัยและมหาเถรสมาคมก่อน 30 กันยายน -ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุกไตรมาส

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบ

วันอังคารที่ 4  กันยายน พ.ศ.2561 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 401  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมกองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต "เรื่องเตรียมความพร้อมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ณ ห้องประชุม 301 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มจร วังน้อย