Plandiv

Author's details

Date registered: March 10, 2015

Latest posts

  1. การกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562 — August 10, 2018
  2. เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562 — July 23, 2018
  3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา — July 10, 2018
  4. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจำปีการศึกษา 2560 — July 3, 2018
  5. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ส่วนกลาง,วิทยาเขตและวิทยาลัย — June 21, 2018

Author's posts listings

Older posts «

» Newer posts