Plandiv

Author's details

Date registered: March 10, 2015

Latest posts

  1. แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์) — March 30, 2018
  2. แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะส่วนกลาง) — March 29, 2018
  3. ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด — March 28, 2018
  4. ประชุมคณะทำงานบริหารความเสียง — February 28, 2018
  5. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ — February 14, 2018

Author's posts listings

Older posts «

» Newer posts