ดาวโหลด คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และอุดหนุนโครงการ)

ดาวโหลด คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และอุดหนุนโครงการ) อัปเดต 20 พฤศิกายน 2562 1.เงินอุดหนุนโครงการ มหาจุฬา 64 - ตัวคูณ 2.แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปี 2564 - มจร 3.แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง ปี 2564 - มจร

ดาวโหลดเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ดาวโหลด เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63          เพื่อให้การจ้างลูกจ้าง เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  และการออกคำสั่งเป็นอันหนึ่งเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือส่วนงานปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ ลูกจ้าง ตามแบบฟอร์มคำสั่งจ้างลูกจ้าง พร้อมทะเบียนคุมสัญญาจ้าง ตามแนบ ตามตัวอย่าง ดังนี้