ดาวโหลดเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ดาวโหลด เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63          เพื่อให้การจ้างลูกจ้าง เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  และการออกคำสั่งเป็นอันหนึ่งเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือส่วนงานปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ ลูกจ้าง ตามแบบฟอร์มคำสั่งจ้างลูกจ้าง พร้อมทะเบียนคุมสัญญาจ้าง ตามแนบ ตามตัวอย่าง ดังนี้

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

อ้างถึงหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในประงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปพลางก่อน…