การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 (โซนภาคใต้, เหนือ, อีสาน,และกลาง)

กำหนดการพร้อมกับแบบตอบรับ การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 กองแผนงานเดินหน้าจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ 100 % เต็ม . สืบเนื่องจากที่ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ […]

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำข้อมูลสรุปภาพรวมกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยอดรวมทั้งสิ้น 2,629,381,640 บาท โดยมีรายละเอียดจำแนกเป็นหมวดหมู่ กระจายทั่วทั้งภูมิภาค ระดับวิทยาเขต 11 แห่ง และระดับวิทยาลัยสงฆ์ 25 […]