เร่งประชุมจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 วันนี้ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา14.00 น.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่งประชุมจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุม และ ดร.ทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้ดำเนินการชี้แจงในที่ประชุมและร่วมกันจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างเร่งด่วน

‘มจร’เร่งระดมทุนจัดตั้ง‘กองทุนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา’

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 205 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ ดร.อโณมา วิจิตรวิกรม พร้อมด้วยคณะได้ประชุมหารือในเรื่องกิจการการดำเนินงานของ มจร ปรารภเหตุปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มีงบประมาณในการบริหารจัดการค่อนข้างจำกัด ในขณะที่การศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์สามเณรกลับเจริญก้าวหน้าตามลำดับ มหาวิทยาลัยมีสถาบันสมทบใน 6 ประเทศที่ทวีปยุโรป และเอเชีย ในประเทศมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ที่เรียกว่าเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ใน 47…