/สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตขอนแก่น

สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตขอนแก่น

พระคุณพระสุวรรณเมธาภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายนำการสัมมนา..

ประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑
และเตรียมความพร้อมระดมความคิดเพื่อยกร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น