/สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตพะเยา

สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตพะเยา


เวลา ๑๕.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ภาคเหนือ” โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองเจ้าคณะภาค ๖
การสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และระดมเตรียมความพร้อมเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตพะเยา