You are here

วันที่ 2 สัมมานาการจัดทำแผนพัฒนาฯ

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก

วันที่ 2 ของการสัมมานาการจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร วังน้อย

Top