/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เดอะโซไซตี้ อยุธยา รีสอร์ท ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
(วันแรกของการสัมมนาฯ)
ดำเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย