/แยกกลุ่มย่อย

แยกกลุ่มย่อย

แยกกลุ่มย่อย จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 12 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เดอะโซไซตี้ อยุธยา รีสอร์ท วิทยากรบรรยาย โดย นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่่ยวชาญ