/อบรมระบบ Mis

อบรมระบบ Mis

27 พ.ค.2560 กองคลังและทรัพย์สินร่วมกับกองแผนงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบงบประมาณ MIS แก่บุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องแผนและงบมาณทุกส่วนงาน (ส่วนกลาง)