/ตรวจประกันคุณภาพ

ตรวจประกันคุณภาพ

กองแผนงานสำนักงานอธิการบดี

ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
พระศรีศาสนบัณฑิต ประธานคณะกรรมการ
ดร.แสวง นิลนามะ คณะกรรมการ
พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส คณะกรรมการ
นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ คณะกรรมการ
พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.คณะกรรมการและเลขานุการ