/ภารกิจลุล่วง

ภารกิจลุล่วง

วันนี้ 27 ก.ค. 2560 ที่อาคารวุฒิสภา ได้มีการพิจารณาหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จากคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ ซึ่งผ่านไปด้วยดี ด้วยงบประมาณรวม หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทเศษ  กองแผนงาน ขอขอบคุณทีมงานผู้ชี้แจงที่ทุ่มเท เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยโดยรวม