/เตรียมการดำเนินการงบลงทุน 2561

เตรียมการดำเนินการงบลงทุน 2561

.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วยกองแผนงาน กองคลังและทรัพย์สิน กองนิติการ ได้เรียนเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านแผน ด้านพัสดุ และด้านนิติการ เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ
โดยมีผู้บริหารจากวิทยาเขต 11 แห่ง และวิทยาลัยสงฆ์ 16 แห่ง เข้าร่วมรับฟัง
ทั้งนี้ การเร่งรัดในมาตรการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านการบริหารการลงทุน ซึ่งยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
จัดประชุมในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา