/โครงการจัดทำแผนฯ61วส.เลย

โครงการจัดทำแผนฯ61วส.เลย

เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภาคอีสาน โดยการขับเคลื่อนของวิทยาลัยสงฆ์เลย จัดโครงการจัดทำแผนงานงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ณ ฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค. 2560
…ทั้งนี้ กองแผนงาน ในฐานะส่วนงานที่ดูแลด้านแผนและงบประมาณ กองกิจการวิทยาเขต ในฐานะส่วนงานด้านการติดตามและประเมินผล ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
– พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดทำแผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ”
– ดร.อุดร เขียวอ่อน ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต บรรยายเรื่อง “แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่12 สู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ”
– พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต บรรยายเรื่อง “การรายงานแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีประสิทธิภาพ”
…ในช่วงบ่าย ผู้บริหารกองแผนงานผนึกกำลังในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561” โดย
– น.ส.นวลทิพย์ โกมลเมศ ที่ปรึกษาอธิการบดี
– ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผช.อธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
– นายทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน
…จากนั้นเวลา 16.00 น. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการการจัดทำระบบบริหารงบประมาณ (MIS) โดยมีเจ้าหน้าที่กองแผนงานดูแลดังนี้
– นายเสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– นายธนิศร์ มีชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– น.ส.กาญจนา นารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
—จบกิจกรรมในวันที่ 26 สิงหาคม 2560—
—เริ่มกิจกรรมในวันที่ 27 สิงหาคม 2560—
…โดยเป็นการบรรยายพิเศษจาก ผู้อำนวยการกองแผนงาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปิดโครงการฯโดยพระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น