/ประชุมกองแผนงาน

ประชุมกองแผนงาน

กองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขตสำนักงานอธิการบดี ประชุมครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 301 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดประชุม
ผู้อำนวยการกองแผนงาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้กล่าวรายงานประชุม ครับ
วาะที่1 แจ้งเพื่อทราบ
– แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่ตั้งอนุกรรการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2661
– แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือนบุคลากร ฯลฯ