/ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จัดทำแผนฯ ระยะที่12

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จัดทำแผนฯ ระยะที่12

“ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ”
ในการประชุมวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)วัน/เดือน/ปี:เวลา : ๖ กันยายน ๒๕๖๐ : ๐๙.๐๐ น.
สถานที่ : หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขับเคลื่อนโดย: กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี