/ประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนา มจร ระยะที่ 12

ประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนา มจร ระยะที่ 12

การประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนา มจร ระยะที่ ๑๒

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและอภิปรายการนำวิพากษ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๔) การนี้มีผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการเข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐