/ประชุมคณะอนุกรรมการ

ประชุมคณะอนุกรรมการ

มจร เตรียมประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ แก่ส่วนงานวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ตามความดำหริขององค์อธิการบดี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ที่ต้องการให้กองแผนงาน ดำเนินการให้ตรงตามปฏิทินปีงบประมาณ
จัดประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี