/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ (วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ (วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์)

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ในฐานะเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการจัดสรรงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แก่ส่วนงานวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทั่วภูมิภาค
โดยมีคณะอนุกรรมการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๓๖/๒๕๖๐ เข้าร่วมจำนวน ๘๐ รูป/คน
ในการประชุมครั้งนี้ มี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีประด็นพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นหลัก