/[งานเร่งด่วน]ติดตามผลใช้งบปี60/คำของบลงทุนปี62

[งานเร่งด่วน]ติดตามผลใช้งบปี60/คำของบลงทุนปี62

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 2 เรื่องดังนี้

1. กรอบจัดทำผลการใช้จ่ายงบประมาณ60 – วข วส
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://plandiv.mcu.ac.th/?wpfb_dl=59

2.คำของบประมาณ 62 เบื้องต้น – งบลงทุน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://plandiv.mcu.ac.th/?wpfb_dl=60

ทั้งสองเรื่องนี้ท่านต้องส่งกลับกองแผนงานภายในวันที่ 19 ต.ค. 2560 นี้ โดยผ่านผู้ประสานงานที่ติดต่อท่าน หรืออีเมล์ mcubudget@gmail.com

ขอขอบคุณครับ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
12 ตุลาคม 2560