/แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะส่วนกลาง)

แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะส่วนกลาง)

แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะส่วนกลาง)

 

เรื่อง  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ้างถึงบันทึกข้อความ กองแผนงาน ที่ ศธ 6100.6/ว13 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

แบบฟอร์มปรับแผน งปม.ปี 2561 (เฉพาะส่วนกลาง) (19.4 KB, 101 downloads)