/ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจำปีการศึกษา 2560

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะกรรมการผู้ตรวจฯ ดังนี้
– ประธาน : พระสิริชัยโสภณ
– กรรมการ : ดร.สรายุทธ อุดม
– กรรมการและเลขานุการ : พระมหาเสรีชน นริสฺสโร