/ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. พระสิริชัยโสภณ ประธานกรรมการ
2. ดร.สรายุทธ อุดม กรรมการ
3. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร กรรมการและเลขานุการ
ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกองแผนงาน โดยได้คะแนน ดังนี้
๑. องค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 4.29
๒. องค์ประกอบที่ 2 ได้คะแนน 4.40
รวมทุกองค์ประกอบ ได้คะแนน 4.33