/การกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562

การกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิก ภาพบรรยากาศ การชี้แจงการกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี