/ประชุมกองแผนงาน 14 กย 61

ประชุมกองแผนงาน 14 กย 61

ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
พระเมธีธรรมาจารย์
สรุปนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี พระราชปริยัติกวี
-แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน
-ขึ้นเงินเดือนบุคลากรเสร็จก่อน 30 กันยายน
-รายงานประจำปีเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 31 ตุลาคม
-รายงานสภามหาวิทยาลัยและมหาเถรสมาคมก่อน 30 กันยายน
-ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุกไตรมาส