เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561

อ้างถึงบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.6/ว66 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ให้ทุกส่วนงานดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561

และให้ส่งกลับมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

แบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (264.2 KB, 346 downloads)