/เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ


26 สิงหาคม 2558 พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การขอยกฐานะหน่วยวิทยบริการ จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ โดยมี ผอ.กองแผนงานและคณะให้การต้อนรับ