/ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. (ประธาน)
พระสิริชัยโสภณ (กรรมการ)
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (กรรมการและเลขานุการ)