/ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย :
1. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (ประธาน)
2. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งสเริมการวิจัย (กรรมการ)
3. นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กรรมการและเลขานุการ)