กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้เปิดระบบ MIS เพื่อให้ส่วนงานเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเปิดโอกาสให้ส่วนงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ชื่อ/รหัส รายการกิจกรรม และโครงการ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

 

ขั้นตอนการขอเพิ่มรายการกิจกรรม/โครงการ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2565
——-
ขั้นตอนที่ 1️⃣ คลิกลิงก์เพื่อกรอกรายละเอียด 👉 https://forms.gle/td6zjApzo1jSrKDh6
ขั้นตอนที่ 2️⃣ รอแจ้งผลการตรวจสอบจากผู้ประสาน
ขั้นตอนที่ 3️⃣ เข้าระบบ MIS เพื่อกรอกข้อมูลใหม่
👉รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผ่านผู้ประสานงานส่วนงานโดยตรง
——-
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
📳https://www.facebook.com/PlanMcu
🌐http://plandiv.mcu.ac.th