You are here

กองแผนงาน จัด KM ร่วมกับบริษัทเขตคามสยามจำกัด เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ระบบ MIS

กองแผนงาน จัด KM ร่วมกับบริษัทเขตคามสยามจำกัด เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ระบบ MIS

 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “เรื่องการจัดการระบบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทเขตคามสยามจำกัด มาเป็นวิทยากร ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรกองแผนงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 303

Top