/อบรมระบบการจัดทำงบประมาณด้วยระบบ MIS

อบรมระบบการจัดทำงบประมาณด้วยระบบ MIS


กองแผนงานร่วมกับกองคลังและทรัพย์สิน ได้เข้ารับการอบรม “การปฎิบัติการระบบการจัดทำงบประมาณด้วย ระบบ MIS” นางวารี เชื้อปรุง วิทยากร
วันอังคารที่ 15 ตค.2558 เวลา 9.00-12.00น.  ห้อง 303 ตึกอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. วังน้อย