/เอกสารดาวโหลด

เอกสารดาวโหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ Excel29.9 KB431
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ Word 72.2 KB484

แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร

แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต

NameSizeHits
NameSizeHits
Form Planmcu6298.8 KB33
Form Planmcu62242.8 KB384
Investment Budget256383.1 KB90

แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 – ส่งส่วนกลาง

แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์

แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.1ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน

4.0เอกสารการจัดทำงบประมาณ

3.แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐

2.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐

1.ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐

4.1ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน

4.0เอกสารการจัดทำงบประมาณ

3.แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙

2.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

1.ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙