/ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

Download

File Description File size Downloads
pdf แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร 130 KB 447
xls แบบฟอร์มบุคลากร2559 42 KB 102
pdf แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต 178 KB 339
pdf สถิตินิสิต 2557 1 MB 134
pdf ผลการประเมินเอกลักษณ์บุคลากร 2557 29 MB 178
pdf ประเมินอัตลักษณ์นิสิต 2556 46 MB 194
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2556 24 MB 184
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2555 21 MB 194
pdf รายงานประจำปี 2557 65 MB 186
pdf รายงานประจำปี-2555 5 MB 356
pdf รายงานประจำปี 2556 18 MB 227
pdf ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2558 203 KB 154
pdf รายงานประจำปี 2560 61 MB 229
pdf แนวทางการส่งเสริมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 2 MB 199
pdf เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 2 MB 176
pdf รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 MB 85
pdf การพัฒนาวิชาการตามหลักไตรสิกขาสู่ความเป็นเลศทางสังคม 2 MB 95
pdf รายงานประจำปี 2562 44 MB 61