/ดาวน์โหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวน์โหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

Download

File Description File size Downloads
pdf แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร 130 KB 746
xls แบบฟอร์มบุคลากร2559 42 KB 140
pdf แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต 178 KB 484
pdf สถิตินิสิต 2557 1 MB 182
pdf ผลการประเมินเอกลักษณ์บุคลากร 2557 29 MB 269
pdf ประเมินอัตลักษณ์นิสิต 2556 46 MB 293
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2556 24 MB 270
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2555 21 MB 292
pdf รายงานประจำปี 2557 65 MB 261
pdf รายงานประจำปี-2555 5 MB 448
pdf รายงานประจำปี 2556 18 MB 343
pdf ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2558 203 KB 202
pdf รายงานประจำปี 2560 61 MB 300
pdf แนวทางการส่งเสริมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 2 MB 255
pdf เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 2 MB 642
pdf รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 MB 138
pdf การพัฒนาวิชาการตามหลักไตรสิกขาสู่ความเป็นเลศทางสังคม 2 MB 155
pdf รายงานประจำปี 2562 44 MB 222