/ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

Download

File Description File size Downloads
pdf แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร 130 KB 390
xls แบบฟอร์มบุคลากร2559 42 KB 88
pdf แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต 178 KB 297
pdf สถิตินิสิต 2557 1 MB 119
pdf ผลการประเมินเอกลักษณ์บุคลากร 2557 29 MB 128
pdf ประเมินอัตลักษณ์นิสิต 2556 46 MB 152
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2556 24 MB 133
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2555 21 MB 137
pdf รายงานประจำปี 2557 65 MB 151
pdf รายงานประจำปี-2555 5 MB 310
pdf รายงานประจำปี 2556 18 MB 179
pdf ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2558 203 KB 126
pdf รายงานประจำปี 2560 61 MB 187
pdf แนวทางการส่งเสริมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 2 MB 163
pdf เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 2 MB 139
pdf รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 MB 60
pdf การพัฒนาวิชาการตามหลักไตรสิกขาสู่ความเป็นเลศทางสังคม 2 MB 65