/ดาวน์โหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวน์โหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

Download

File Description File size Downloads
pdf แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร 130 KB 578
xls แบบฟอร์มบุคลากร2559 42 KB 126
pdf แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต 178 KB 400
pdf สถิตินิสิต 2557 1 MB 158
pdf ผลการประเมินเอกลักษณ์บุคลากร 2557 29 MB 224
pdf ประเมินอัตลักษณ์นิสิต 2556 46 MB 236
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2556 24 MB 225
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2555 21 MB 242
pdf รายงานประจำปี 2557 65 MB 226
pdf รายงานประจำปี-2555 5 MB 412
pdf รายงานประจำปี 2556 18 MB 288
pdf ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2558 203 KB 187
pdf รายงานประจำปี 2560 61 MB 270
pdf แนวทางการส่งเสริมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 2 MB 237
pdf เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 2 MB 328
pdf รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 MB 118
pdf การพัฒนาวิชาการตามหลักไตรสิกขาสู่ความเป็นเลศทางสังคม 2 MB 139
pdf รายงานประจำปี 2562 44 MB 141