/ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

Download

File Description File size Downloads
pdf แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร 130 KB 349
xls แบบฟอร์มบุคลากร2559 42 KB 82
pdf แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต 178 KB 270
pdf สถิตินิสิต 2557 1 MB 109
pdf ผลการประเมินเอกลักษณ์บุคลากร 2557 29 MB 112
pdf ประเมินอัตลักษณ์นิสิต 2556 46 MB 134
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2556 24 MB 111
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2555 21 MB 117
pdf รายงานประจำปี 2557 65 MB 128
pdf รายงานประจำปี-2555 5 MB 281
pdf รายงานประจำปี 2556 18 MB 151
pdf ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2558 203 KB 112
pdf รายงานประจำปี 2560 61 MB 160
pdf แนวทางการส่งเสริมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 2 MB 134
pdf เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 2 MB 109
pdf รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 MB 38
pdf การพัฒนาวิชาการตามหลักไตรสิกขาสู่ความเป็นเลศทางสังคม 2 MB 37