/ดาวน์โหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวน์โหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

Download

File Description File size Downloads
pdf แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร 130 KB 545
xls แบบฟอร์มบุคลากร2559 42 KB 115
pdf แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต 178 KB 376
pdf สถิตินิสิต 2557 1 MB 148
pdf ผลการประเมินเอกลักษณ์บุคลากร 2557 29 MB 204
pdf ประเมินอัตลักษณ์นิสิต 2556 46 MB 219
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2556 24 MB 209
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2555 21 MB 225
pdf รายงานประจำปี 2557 65 MB 206
pdf รายงานประจำปี-2555 5 MB 396
pdf รายงานประจำปี 2556 18 MB 263
pdf ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2558 203 KB 176
pdf รายงานประจำปี 2560 61 MB 258
pdf แนวทางการส่งเสริมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 2 MB 225
pdf เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 2 MB 253
pdf รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 MB 107
pdf การพัฒนาวิชาการตามหลักไตรสิกขาสู่ความเป็นเลศทางสังคม 2 MB 126
pdf รายงานประจำปี 2562 44 MB 113