/ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

Download

File Description File size Downloads
pdf แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร 130 KB 300
xls แบบฟอร์มบุคลากร2559 42 KB 76
pdf แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต 178 KB 230
pdf สถิตินิสิต 2557 1 MB 87
pdf ผลการประเมินเอกลักษณ์บุคลากร 2557 29 MB 95
pdf ประเมินอัตลักษณ์นิสิต 2556 46 MB 108
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2556 24 MB 98
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2555 21 MB 101
pdf รายงานประจำปี 2557 65 MB 104
pdf รายงานประจำปี-2555 5 MB 236
pdf รายงานประจำปี 2556 18 MB 126
pdf ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2558 203 KB 99
pdf รายงานประจำปี 2560 61 MB 139
pdf แนวทางการส่งเสริมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 2 MB 119
pdf เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 2 MB 101
pdf รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 MB 24
pdf การพัฒนาวิชาการตามหลักไตรสิกขาสู่ความเป็นเลศทางสังคม 2 MB 25