/ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

Download

File Description File size Downloads
pdf แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร 130 KB 255
xls แบบฟอร์มบุคลากร2559 42 KB 71
pdf แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต 178 KB 214
pdf สถิตินิสิต 2557 1 MB 80
pdf ผลการประเมินเอกลักษณ์บุคลากร 2557 29 MB 86
pdf ประเมินอัตลักษณ์นิสิต 2556 46 MB 98
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2556 24 MB 90
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2555 21 MB 94
pdf รายงานประจำปี 2557 65 MB 92
pdf รายงานประจำปี-2555 5 MB 209
pdf รายงานประจำปี 2556 18 MB 104
pdf ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2558 203 KB 90
pdf รายงานประจำปี 2560 61 MB 127
pdf แนวทางการส่งเสริมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 2 MB 106
pdf เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 2 MB 90
pdf รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 MB 19
pdf การพัฒนาวิชาการตามหลักไตรสิกขาสู่ความเป็นเลศทางสังคม 2 MB 18