/ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวโหลดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

Download

File Description File size Downloads
pdf แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มจร 130 KB 331
xls แบบฟอร์มบุคลากร2559 42 KB 80
pdf แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต 178 KB 251
pdf สถิตินิสิต 2557 1 MB 100
pdf ผลการประเมินเอกลักษณ์บุคลากร 2557 29 MB 104
pdf ประเมินอัตลักษณ์นิสิต 2556 46 MB 122
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2556 24 MB 109
pdf ประเมินอัตลักษณ์บุคลากร 2555 21 MB 109
pdf รายงานประจำปี 2557 65 MB 123
pdf รายงานประจำปี-2555 5 MB 262
pdf รายงานประจำปี 2556 18 MB 143
pdf ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2558 203 KB 108
pdf รายงานประจำปี 2560 61 MB 151
pdf แนวทางการส่งเสริมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 2 MB 128
pdf เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 2 MB 106
pdf รูปแบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 MB 32
pdf การพัฒนาวิชาการตามหลักไตรสิกขาสู่ความเป็นเลศทางสังคม 2 MB 33