Print this Page

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต

NameSizeHits
NameSizeHits
ครุภัณฑ์ ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 25603.0 MB301
คำขอขั้นต่ำ งบลงทุน 6018.3 KB149
คำของบประมาณ 62 เบื้องต้น - งบลงทุน29.8 KB51
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ.2559245.2 KB190
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560229.9 KB47
แบบคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ครุภัณฑ์6.9 MB165
แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ59-วิทยาเขต-วิทยาลัยสงฆ์184.3 KB188
แบบฟอร์ม เงินเดือนบุคลากร บริหาร วิชาการ งปม.6023.5 KB384

แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 – ส่งส่วนกลาง

แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์

แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.1ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน

4.0เอกสารการจัดทำงบประมาณ

3.แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐

2.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐

1.ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐

4.1ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน

4.0เอกสารการจัดทำงบประมาณ

3.แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙

2.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ

แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต

แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์

แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง

แบบคำขอตั้งงบรายได้ฯ61-วิทยาเขต

แบบคำขอตั้งงบรายได้ฯ61-วิทยาลัยสงฆ์