/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 209
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 124
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 181
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 444
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 115
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 1345
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 135
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 130
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 120
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 106
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 111
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 164
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 154
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน ปี60 10 MB 305
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 146
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 91
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 112
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 121
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 222
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 123
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 94
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 110
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 130
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 94
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 133
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 162
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 197
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 194
pdf แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 183 KB 145