/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 74
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 53
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 65
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 97
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 51
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 170
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 67
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 53
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 50
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 50
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 55
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 44
pdf คู่มือการจัดทำงบประมาณ 2559 434 KB 86
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 58
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน 10 MB 85
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 79
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 49
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 50
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 59
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 129
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 35
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 41
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 49
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 65
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 47
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 75
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 68