/ดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 634
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 268
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 319
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 1067
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 234
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 3067
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 332
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 369
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 393
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 236
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 258
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 343
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 245
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน ปี60 10 MB 844
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 245
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 167
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 169
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 196
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 399
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 202
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 154
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 162
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 289
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 144
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 215
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 237
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 315
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 339
pdf แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 183 KB 265
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (คณะ - วข - วส) 218 KB 225
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (ส่วนงานสนับสนุน) 203 KB 260