/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 391
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 185
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 247
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 794
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 181
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 1638
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 231
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 236
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 255
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 172
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 185
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 256
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 208
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน ปี60 10 MB 592
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 198
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 131
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 147
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 167
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 314
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 166
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 127
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 141
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 224
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 124
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 169
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 201
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 265
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 265
pdf แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 183 KB 222
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (คณะ - วข - วส) 218 KB 161
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (ส่วนงานสนับสนุน) 203 KB 175