/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 115
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 67
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 103
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 171
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 67
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 432
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 82
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 70
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 65
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 60
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 66
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 62
pdf คู่มือการจัดทำงบประมาณ 2559 434 KB 119
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 67
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน 10 MB 101
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 92
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 60
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 64
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 74
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 146
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 46
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 54
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 59
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 81
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 58
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 90
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 81
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 137
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 128