/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 212
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 126
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 188
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 497
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 119
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 1483
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 138
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 136
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 124
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 107
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 116
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 186
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 158
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน ปี60 10 MB 345
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 150
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 93
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 116
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 123
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 228
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 125
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 95
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 114
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 135
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 97
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 135
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 165
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 201
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 202
pdf แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 183 KB 151