/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 253
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 143
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 206
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 603
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 129
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 1540
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 163
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 169
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 158
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 124
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 131
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 208
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 173
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน ปี60 10 MB 477
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 161
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 104
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 124
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 139
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 249
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 135
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 105
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 120
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 154
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 105
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 144
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 175
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 222
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 223
pdf แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 183 KB 176
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (คณะ - วข - วส) 218 KB 105
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (ส่วนงานสนับสนุน) 203 KB 113