/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 58
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 46
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 54
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 63
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 46
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 46
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 51
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 45
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 40
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 38
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 41
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 39
pdf คู่มือการจัดทำงบประมาณ 2559 434 KB 75
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 46
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน 10 MB 75
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 69
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 41
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 44
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 49
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 107
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 24
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 29
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 42
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 47
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 39
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 60
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 59