/ดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 1062
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 346
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 366
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 1313
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 278
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 4941
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 435
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 508
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 579
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 317
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 324
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 463
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 291
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน ปี60 10 MB 1355
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 285
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 192
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 186
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 223
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 491
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 222
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 172
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 176
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 367
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 162
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 239
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 267
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 352
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 387
pdf แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 183 KB 327
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (คณะ - วข - วส) 218 KB 287
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (ส่วนงานสนับสนุน) 203 KB 334