/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 94
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 61
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 87
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 115
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 59
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 269
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 73
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 60
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 57
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 53
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 61
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 54
pdf คู่มือการจัดทำงบประมาณ 2559 434 KB 94
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 59
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน 10 MB 94
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 84
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 55
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 53
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 65
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 132
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 39
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 48
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 54
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 73
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 50
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 83
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 75
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 126
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 120