/ดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 510
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 234
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 286
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 940
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 206
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 2460
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 291
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 300
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 330
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 204
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 223
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 310
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 229
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน ปี60 10 MB 712
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 226
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 155
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 162
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 186
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 353
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 185
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 146
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 155
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 253
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 137
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 195
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 215
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 291
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 297
pdf แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 183 KB 252
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (คณะ - วข - วส) 218 KB 198
xls แบบฟอร์มแผน ผล ปี 63 (ส่วนงานสนับสนุน) 203 KB 220