/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 177
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 112
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 163
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 409
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 109
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 1138
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 123
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 124
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 108
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 98
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 106
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 148
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 146
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน ปี60 10 MB 237
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 138
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 85
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 100
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 113
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 201
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 118
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 89
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 103
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 121
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 90
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 128
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 157
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 184
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 179
pdf แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 183 KB 130