/ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

ดาวโหลดงานแผนงานและงบประมาณ

Download

File Description File size Downloads
xls แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 59 KB 164
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ2560 ส่วนกลาง 55 KB 99
pdf แบบชี้แจง ดีเยี่ยม60 166 KB 146
xls แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 213 KB 357
doc ขั้นตอนเอกสารคำของบลงทุน 14 KB 98
doc เอกสารการจัดทำงบประมาณ 20 KB 809
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 286 KB 107
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๖๐ 160 KB 107
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ 276 KB 93
xls ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กองแผนงาน ๒๕๕๙ 160 KB 87
xls แผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ 286 KB 93
ppt การบริหารงบประมาณ 718 KB 117
pdf แผนการจัดการความรู้ 224 KB 125
pdf คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน ปี60 10 MB 187
pdf วงจรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 78 KB 122
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 78
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 ส่วนกลาง 47 KB 93
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 103
pdf คู่มือ MIS แบบคำของบประมาณ_new 1 MB 180
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาเขต 41 KB 104
xls แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – วิทยาลัยสงฆ์ 40 KB 82
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ60 วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 90 KB 84
xls แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 276 KB 110
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ61 วิทยาเขต 40 KB 80
pdf แจ้งปฎิทินการจัดสรรงบ 701 KB 116
xls แบบคำขอตั้งงบประมาณฯ62 ส่วนกลาง 16 KB 143
xls แบบฟอร์มอุดหนุนโครงการ ปี 2563 11 KB 170
xls แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 (1) 22 KB 167
pdf แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 183 KB 118