/งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน   นักจัดการงานทั่วไป

Chalermphong239@gmail.com  035 248 000  (ภายใน 8761)    084 430 9406

พระมหาฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี  นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง)

loveliverpoolcity@gmail.com  035 248 000  (ภายใน 8761)   094 093 5664

นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา   นักจัดการงานทั่วไป

Kitty_meaw10@hotmail.com   035 248 000  (ภายใน 8764)  081 899 9326