/ปี 2562

ปี 2562

ฐานข้อมูลคลังรูปภาพออนไลน์

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 เมษายน พศ.2562

โครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2562

เบื้องหลังพิธีซ้อมรับปริญญา วันที่ 23 พค.62

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ” วันอังคารที่ 24 กย 2562