เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปี2564

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 759/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองแผนงาน จึงขอแจ้งคำสั่ง หลักเกณฑ์ร้อยละ และคู่มือการขึ้นเงินเดือน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง และโปรดส่งกลับมาที่ louis2520@hotmail.com ภายใน 15 สิงหาคม 2563 อ้างอิงมติ*คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 759/2563*มติคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลที่ 6/2563 Download File Description File size Downloads เกณฑ์ร้อยละการขึ้นเงินเดือน64 60 KB 370 คำสั่ง-อนุกรรมการขึ้นเงินเดือน-64 263 KB 180 คู่มือและกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน-63 309 KB 249 บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือนบุคลากร-วข.วส. 30 KB 158 แบบ-บค.38 40 42 44 644 KB 119 แบบรายงานคำชี้แจงบุคลากรได้ระดับดีเยี่ยม 21 KB 135 FacebookTwitterLine