/การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)


ความหมาย การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือการรวบรวมสร้าง จัดระเบียบแลกเปลี่ยน และประยุกตร์ใช้ความรู้ภายในองค์กร โดยพัฒนาจากระบบ ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีภายในหน่วยงาน ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เป็นแนวทางพัฒนาการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด

  1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นกระบวนการที่หน่วยงานจะต้องพิจารณาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้
  3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ หน่วยงานจะต้องมีการวางโครงสร้างและรูปแบบที่จะ จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
  5. การเข้าถึงความรู้ เป็นกระบวนการที่จะทำให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโนโลยีสารสนเทศ (IT) , web board เป็นต้น
  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน ความรู้
  7. การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่หน่วยงานจะต้องผลักดันหรือทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่ง ของงาน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ตลอดจนเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

ประเมินคุณภาพ

คู่มือการจัดการความรู้กองแผนงาน

แผนการจัดการความรู้

คู่มือการจัดทำงบประมาณ 2559

การบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ