/กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน   นักจัดการงานทั่วไป

Chalermphong239@gmail.com  035 248 000  (ภายใน 8761)    084 430 9406

 

นายเสน่ห์   แซวรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Nuang_111@hotmail.com   035 248 000  (ภายใน 8385)  098 263 7749

นายวีรวัฒก์   แก้วทองใหญ่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

hoto_11@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8388)   081 753 6872

นายธนิศร์   มีชื่อ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

meenitna@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8385)   086 053 9474

นางสาวกาญจนา    นารี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Kanjana_inaem@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8764)   086 926 0355