Print this Page

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

นายทักษิณ   ประชามอญ   รองผู้อำนวยการกองแผนงาน

pracha_art1@hotmail.com   035 248 069 (ภายใน 8069)   092 431 9797

พระมหาเพ็ชร   อธิปญฺโญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ninephet_mano@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8762)   086 542 3674

นายเสน่ห์   แซวรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Nuang_111@hotmail.com   035 248 000  (ภายใน 8385)  098 263 7749

นายวีรวัฒก์   แก้วทองใหญ่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

hoto_11@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8388)   081 753 6872

นายธนิศร์   มีชื่อ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

meenitna@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8385)   086 053 9474

นางสาวกาญจนา    นารี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Kanjana_inaem@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8764)   086 926 0355