You are here
Home >

นายเสน่ห์   แซวรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Nuang_111@hotmail.com   035 248 000  (ภายใน 8385)  098 263 7749

นายธนิศร์   มีชื่อ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thanit.mee@mcu.ac.th   035 248 000 (ภายใน 8385)   086 053 9474

นางสาวกาญจนา    นารี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Kanjana_inaem@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8764)   086 926 0355

Top