ทำสามีกิจกรรม

กองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขต โดยพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผอ.กองแผนงาน พระทิพย์ สิริธมฺโม ผอ.กองกิจการวิทยาเขตได้เข้าทำสามีกิจกรรม พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝายแผนพัฒนา เวลา 13.00 น. จากนั้นได้ทำสามีกิจกรรม พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ครับ

ประชุมจัดเตรียม “เอกสารประกอบการชี้แจง”

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ดร.สำราญ ทองแพง ที่ปรึกษาอธิการบดี นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ ที่ปรึกษาอธิการบดี นายธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ นายทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน ประชุมและเตรียมงานเพื่อชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจรณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม กองแผนงาน ชั้น 3 ห้อง 301 ตึกสำนักงานอธิการบดี

ตรวจรับเครื่องคอมเชิฟเวอร์

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จากบริษัท สตาร์ซอฟแวร์ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์Server มาทดสอบและรันระบบบริหารแผนปฎิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยมีพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผอ.กองแผนงานและนางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา เป็นผู้ตรวจสอบและรับเครื่อง

ประชุมเตรียมจัดทำเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่าย

นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ นายทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการ กองแผนงาน ประชุมย่อย เพื่อเตรียมจัดทำเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม กองแผนงาน ชั้น 3 ห้อง 301 ครับ วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์ ดาวโหลด แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามลิงค์นี้ http://plandiv.mcu.ac.th/…/แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี-… (ส่งภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2559 )