“มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ”

การปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองแผนงาน ร่วมกับ กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมระดมความคิด เพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์

“หลักการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัย”

สัมมนาช่วงบ่าย บรรยายพิเศษเรื่อง "หลักการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัย" โดย รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และระดมเตรียมความพร้อมเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตพะเยา

พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดงาน... การประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมระดมความคิดเพื่อยกร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

อบรมระบบการจัดทำงบประมาณด้วยระบบ MIS

กองแผนงานร่วมกับกองคลังและทรัพย์สิน ได้เข้ารับการอบรม "การปฎิบัติการระบบการจัดทำงบประมาณด้วย ระบบ MIS" นางวารี เชื้อปรุง วิทยากร วันอังคารที่ 15 ตค.2558 เวลา 9.00-12.00น.  ห้อง 303 ตึกอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. วังน้อย