พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดงาน... การประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมระดมความคิดเพื่อยกร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

อบรมระบบการจัดทำงบประมาณด้วยระบบ MIS

กองแผนงานร่วมกับกองคลังและทรัพย์สิน ได้เข้ารับการอบรม "การปฎิบัติการระบบการจัดทำงบประมาณด้วย ระบบ MIS" นางวารี เชื้อปรุง วิทยากร วันอังคารที่ 15 ตค.2558 เวลา 9.00-12.00น.  ห้อง 303 ตึกอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. วังน้อย

ประชุมการติดตามงบประมาณ ประจำปี 2558

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก ประชุมการติดตามงบประมาณ ประจำปี 2558 และเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2559 ผู้บริหารส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

26 สิงหาคม 2558 พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การขอยกฐานะหน่วยวิทยบริการ จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ โดยมี ผอ.กองแผนงานและคณะให้การต้อนรับ