ประชุมการติดตามงบประมาณ ประจำปี 2558

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก ประชุมการติดตามงบประมาณ ประจำปี 2558 และเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2559 ผู้บริหารส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

26 สิงหาคม 2558 พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การขอยกฐานะหน่วยวิทยบริการ จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ โดยมี ผอ.กองแผนงานและคณะให้การต้อนรับ