เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลด เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง อนุกรรมการ เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน62 คู่มือและกรอบหลักเกณฑ์ แบบ บค.38,40,42,44 บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือนบุคลากร วข.วส. แบบรายงานคำชี้แจงบุคลากรได้ระดับดีเยี่ยม ตัวอย่าง แบบ บค. ตัวอย่าง บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือน    

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. พระสิริชัยโสภณ ประธานกรรมการ 2. ดร.สรายุทธ อุดม กรรมการ 3. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร กรรมการและเลขานุการ ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกองแผนงาน โดยได้คะแนน ดังนี้ ๑. องค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 4.29 ๒. องค์ประกอบที่ 2…

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจำปีการศึกษา 2560

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการผู้ตรวจฯ ดังนี้ - ประธาน : พระสิริชัยโสภณ - กรรมการ : ดร.สรายุทธ อุดม - กรรมการและเลขานุการ : พระมหาเสรีชน นริสฺสโร

มอบรายงานประจำปี 2560

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มอบหนังสือรายงานประจำปี 2560 ให้กับส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ณ ห้องประชุม 401 มจร วังน้อย อยุธยา ส่วนงานที่ยังไม่ได้รับ สามารถมาติดต่อรับได้ที่ กองแผนงานชั้น 3 ครับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒