ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประมวลภาพประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประมวลภาพประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวโหลด คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และอุดหนุนโครงการ)

ดาวโหลด คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และอุดหนุนโครงการ) อัปเดต 20 พฤศิกายน 2562 1.เงินอุดหนุนโครงการ มหาจุฬา 64 - ตัวคูณ 2.แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปี 2564 - มจร 3.แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง ปี 2564 - มจร

ดาวโหลดเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ดาวโหลด เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://drive.google.com/open?id=1LJzaAIGmmHPU6oVDTj9pYBdiTadu1TWE https://drive.google.com/open?id=1zIMyzalsxA0JZxpOUjV9laMf7SzBK6j6