ดาวโหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวโหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมรับฟังนโยบายของ “พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา” รูปใหม่

 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขตประชุมรับฟังนโยบายของ "พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา" รูปใหม่โดยให้ท่านให้นโยบายสำคัญว่า : พวกเราเป็นหน่วยงาน ที่ให้บริการ ขอให้ทุกฝ่ายพึงตระหนักและทำงานตาม คำขวัญที่ว่า "รวดเร็ว โปร่งใส่และมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุมกองแผนงานชั้น3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย

การกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562

 คลิก ภาพบรรยากาศ การชี้แจงการกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลด เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง อนุกรรมการ เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน62 คู่มือและกรอบหลักเกณฑ์ แบบ บค.38,40,42,44 บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือนบุคลากร วข.วส. แบบรายงานคำชี้แจงบุคลากรได้ระดับดีเยี่ยม ตัวอย่าง แบบ บค. ตัวอย่าง บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือน    

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. พระสิริชัยโสภณ ประธานกรรมการ 2. ดร.สรายุทธ อุดม กรรมการ 3. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร กรรมการและเลขานุการ ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกองแผนงาน โดยได้คะแนน ดังนี้ ๑. องค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 4.29 ๒. องค์ประกอบที่ 2…