แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒

อบรม

กองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป เรื่อง ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.- 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง C 115 มจร. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์)

แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์) เรื่อง  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ้างถึงบันทึกข้อความ กองแผนงาน ที่ ศธ 6100.6/ว14  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561   [wpfilebase tag=file id=66 tpl=download-button /]

แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะส่วนกลาง)

แบบฟอร์ม ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะส่วนกลาง)   เรื่อง  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ้างถึงบันทึกข้อความ กองแผนงาน ที่ ศธ 6100.6/ว13 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 [wpfilebase tag=file id=65 tpl=download-button /]

ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนงาน กองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชีวัด และให้ความเห็นในการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา ๑๓ ท่าน เพื่อกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ให้มีความรอบคอบ เหมาะสม และตรงกับเป้าประสงค์ จนนำไปเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในคณะทำงาน และเป็นประโยชน์ในการนำไปถ่ายทอดและแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ประชุมคณะทำงานบริหารความเสียง

วันที่ 28 กุมภาพัน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานบริหารความเสียง กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงานประธานคณะทำงาน