You are here

“หลักการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัย”


สัมมนาช่วงบ่าย
บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัย” โดย รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และระดมเตรียมความพร้อมเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตพะเยา

Top