กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ

นายธนิศร์ มีชื่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

08 6053 9474

meenitna