มจร เตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี67 ต่อสภาผู้แทนราษฎร
การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สภาผู้แทนราษฎร
วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
➖➖➖➖➖
📝ผู้ชี้แจง
1️⃣ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
2️⃣ นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนและงบประมาณ
3️⃣ ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
4️⃣ นางสาวกาญจนา นารี
รองผู้อำนวยการกองแผนงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต