กองแผนงานจับมือสำนักงานตรวจสอบภายใน ขับเคลื่อนความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กองแผนงานจับมือสำนักงานตรวจสอบภายใน ขับเคลื่อยความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงาน และกองกิจการวิทยาเขต ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในเรื่อง “แนวทางการจัดทำความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปในทิศทางเดียวกัน […]

แบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯจัดทำงปม.2566ไปพลางก่อน

แบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ —– 🗓วันอังคารที่ […]

แบบตอบรับประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567-2568

แบบตอบรับ Google Forms การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ พ.ศ.๒๕๖๘ —— ส่วนกลาง […]

มจร จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุน งปม.2567

พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อกลั่นกรองรายการงบลงทุน เสนอขอต่อสำนักงบประมาณให้ทันต่อกรอบระยะเวลา 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเมธีธรรมาจารย์ เป็น พระราชวัชรสารบัณฑิต

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเมธีธรรมาจารย์ เป็น พระราชวัชรสารบัณฑิต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร […]

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. […]

การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 (โซนภาคใต้, เหนือ, อีสาน,และกลาง)

กำหนดการพร้อมกับแบบตอบรับ การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 กองแผนงานเดินหน้าจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ 100 […]