วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาแผนมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใช้งบประมาณอย่างมีคุณค่า

ปณิธาน

สร้างสรรค์คุณภาพตามภารกิจหลัก ประสานทุกส่วนงาน เต็มใจให้บริการ

พันธกิจ

  1. วิเคราะห์จัดทำติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. จัดทำคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้ทันตามกอบเวลา บริหารงบประมาณและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. ดำเนินการและเผยแพร่ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
  4. ประสานความร่วมมือกับทุกส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย