แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาลำดับความสำคัญของภารกิจ ความจำเป็นเร่งด่วน ความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีกระบวนการบันทึกระบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย  ตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล ให้การบริหารจัดการงบประมาณ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ต้องจัดทำแผนและการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งที่ผ่านมากองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนและการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นประจำทุกปีงบประมาณ และได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในองค์กร โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาแล้วนี้

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงปม.2565 ไตรมาส 1
รายงานแผนผลการใช้จ่ายงปม.2565 ไตรมาส 2
รายงานแผนผลการใช้จ่ายงปม.2565 ทุกไตรมาส
รายงานแผนผลการใช้จ่ายงปม.2566 (เฉพาะไตรมาส1-2)
รายงานแผนผลการใช้จ่ายงปม.2566 ไปพลางก่อน