รายงานแผนผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน
รายงานแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 แผนการเบิกจ่ายจำนวน 697.591 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 439.538 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.01 หมายเหตุ : อัปโหลดข้อมูลการแผนผลการเบิกจ่ายจากระบบ MIS วันที่ 1 เมษายน 2567

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 1
กรอบงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 1 จำนวน 591.039 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายไตรมาส 1 จำนวน 329.663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.78 แยกเป็นแต่ละแผนงานดังนี้
แผนงานบุคลากรภาครัฐ กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 245.274 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 203.110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.81
ค่าตอบแทน กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 138.229 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 59.336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.86
ค่าใช้สอย กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 59.673 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 22.888 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.36
ค่าสาธารณูปโภค กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 19.686 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 13.699 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.59
ค่าวัสดุ กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 8.172 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 1.084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.27
ค่าครุภัณฑ์ กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2.499 ล้านบาทผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
ค่าสิ่งก่อสร้าง กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 22.201 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 50.338 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 22.657 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.01
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริการวิชาการ กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 30.535 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 9.465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3.929 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.95
ค่าอุดหนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 10.505 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.07

ผลการเบิกจ่ายงปบระมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 1
ประเภทงปบระมาณแผ่นดิน กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 305.643 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 215.830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.62
ประเภทงปบระมาณรายได้มหาลัย กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 163.093 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 77.810 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.71
ประเภทงปบระมาณรายได้ส่วนงาน กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 122.303 ล้านบาท เบิกจ่าย งบประมาณจำนวน 36.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.45

ผลการเบิกจ่ายงปบระมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 1 ตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 10.744 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 5.107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.53
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 3.290 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 666.988 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 20.27
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 12.184 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 2.840 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.31
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 672.642 แสนบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 201.000 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 29.88
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 95.412 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 27.208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.52

ผลการเบิกจ่ายงปบระมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 1 แยกตามส่วนงาน
ส่วนกลาง กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 237.723 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 128.498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.05
ส่วนภูมิภาค กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 353.316 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 201.164 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.94

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 2
กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 596.226 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 397.586 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.68 แยกเป็นแต่ละแผนงานดังนี้
แผนงานบุคลากรภาครัฐ กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 235.253 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 201.534 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.67
ค่าตอบแทน กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 153.990 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 115.200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.81
ค่าใช้สอย กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 47.885 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 25.641 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.55
ค่าสาธารณูปโภค กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 17.149 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 9.892 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.68
ค่าวัสดุ กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 8.059 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 1.466 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.18
ค่าครุภัณฑ์ กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3.596 ล้านบาทผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
ค่าสิ่งก่อสร้าง กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 26.970 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 346.525 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 1.28
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 45.511 ล้านบาท ผลการ เบิกจ่าย จำนวน 15.917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.97
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริการวิชาการ กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 43.059 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 18.336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.58
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3.933 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.762 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.79
ค่าอุดหนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 10.819 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7.493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.25

ผลการเบิกจ่ายงปบระมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 2
ประเภทงปบระมาณแผ่นดิน กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 285.235 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 251.577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.20
ประเภทงปบระมาณรายได้มหาลัย กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 161.302 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 63.909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.62
ประเภทงปบระมาณรายได้ส่วนงาน กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 149.689 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 82.100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.85

ผลการเบิกจ่ายงปบระมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 2 ตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 13.362 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 6.348 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.51
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 1.682 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 63.239 หมื่นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.76
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 7.547 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 1.735 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.99
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 247.035 แสนบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 781.812 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 316.48
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 126.851 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 73.172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.68

ผลการเบิกจ่ายงปบระมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 2 แยกตามส่วนงาน
ส่วนกลาง กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 251.951 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 159.212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.19
ส่วนภูมิภาค กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 344.275 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 238.374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.24

************

นายเสน่ห์ แซวรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย